Измене и допуне Статута града Панчева


23.4.2019.

Измене и допуне Статута града Панчева


23.4.2019.

На 31. седници Скупштине града Панчева која је одржана 5. априла 2019. године донета је Одлука о изменама и допунама Статута града Панчева. Ова одлука је објављена у Службеном листу града Панчева бр. 8/2019, а ступила је на снагу 13. априла. Овом одлуком су многи чланови Статута измењени, поједини су обрисани, а у овом тексту навешћемо неколико измена.

Службени лист града Панчева бр. 8/2019

1) На територији целог града је и даље у службеној употреби само ћириличко писмо и српски језик. Међутим, измењен је део који се односи на службену употребу језика и писама националних мањина.

Члан 3. став 2 - пре

Поред српског језика и ћириличког писма, на територији насељених места у службеној употреби су и језици и писма националних мањина, и то:

  • на територији Насељеног места Иваново у службеној употреби су и бугарски језик и писмо и мађарски језик и писмо;
  • на територији Насељеног места Банатско Ново Село у службеној употреби је и румунски језик и писмо;
  • на територији Насељеног места Јабука у службеној употреби је и македонски језик и писмо;
  • на територији Насељеног места Панчево, катастарска општина Војловица у службеној употреби је и мађарски језик и писмо.

Статут града Панчева, 2008.
Члан 3. став 2 - после

Имена органа који врше јавна овлашћења, назив Града, насељених места, тргова и улица и други топоними, поред српског језика и ћириличког писма, исписује се и на језику и писму националне мањине, према њеној традицији и правопису, у следећим насељеним местима:

  • у насељеном месту Банатско Ново Село на румунском језику и писму;
  • у насељеном месту Иваново на бугарском и мађарском језику и писму и
  • ски језик и писмо;
  • у насељеним местима Јабука и Качарево на македонском језику и писму.

Одлука о изменама и допунама Статута града Панчева, 2019

У овој промени се види да ће се у Качареву користити и македонски језик и писмо, а како се више не спомиње мађарски језик и писмо у Војловици (Панчево) од 13. априла неће се користити мађарски језик за исписивање назива насељених места, назива улица итд. У складу са овом одлуком, на сајту Улице Панчева биће измењене табле са називима улица за Качарево и Војловицу.

2) У статуту је прецизније дефинисан Члан 10. који се односи на називе улица, тргова, градских четврти, заселака и других делова насељених места.

Члан 10. став 2 - после

На територији Града где је у службеној употреби поред српског језика и ћириличког писма и језик и писмо националне мањине, у поступку промене назива улица, тргова, градских четврти, заселака и других делова насељених места прибавља се мишљење националног савета за међунационалне односе.

Одлука о изменама и допунама Статута града Панчева, 2019

3) Измена једног члана се односи на удружења. У Члану 15. став 2. реч „невладиним организацијама“ замењује се са „удружењима“. У овом члану је додат и став 3. у којем се наводи да град, у оквиру својих надлежности, прати процес европских интеграција Србије.

4) Члан 18. се односи на јавност рада органа Града. Овај члан није измењен, али је додат члан 18а.

Члан 18а - после

Поступак јавне расправе обавезно се спроводи приликом припреме статута, буџета (у делу планирања инвестиција), стратешких планова развоја, утврђивање стопе изворних прихода, просторних и урбанистичких планова, као и других општих аката на основу предлога квалификованог броја грађана или захтева једне трећине одборника.

Поступак јавне расправе уредиће се посебном одлуком.

Одлука о изменама и допунама Статута града Панчева, 2019

5) Додати су нови ставови у члану 41. који се односи на заказивање седнице Скупштине.

Члан 41. ставови 3, 4. и 5 - после

У ситуацијама које оправдавају хитност у сазивању седнице Скупштине, председник Скупштине може заказати седницу у року који није краћи од 24 часа од пријема захтева.

Захтев за сазивање седнице из става 3. овог члана мора да садржи разлоге који оправдавају хитност сазивања, као и образложење последица које би наступиле њеним несазивањем.

Минималан рок за сазивање седнице Скупштине из става 3. овог члана, не односи се на сазивање седнице Скупштине у условима проглашене ванредне ситуације.

Одлука о изменама и допунама Статута града Панчева, 2019

Измењени су и чланови који се односе на месне заједнице, надлежност Града, градоначелника итд. Све измене можете погледати у Службеном листу града Панчева бр. 8/2019.