Јавни увид за неколико пројеката


9.7.2020.

Јавни увид за неколико пројеката


9.7.2020.

На сајту Града Панчева је 3. јула објављено неколико позива за јавни увид.

1. Изградња стамбено-пословног објекта - Светог Саве 34

Планира се изградња стамбено-пословног објекта спратности По+Пр+4+Пс са 28 стамбених јединица и 2 пословна простора и стамбеног објекта спратности По+Пр+4 са 25 стамбених јединица на катастарским парцелама бр. 2966 и 2967 КО Панчево (адреса: Светог Саве 34). Сва документа можете пронаћи овде.

Изглед будућег објекта
2. Изградња стамбеног објекта - Бранка Радичевића 54А

Планира се изградња вишепородичног стамбеног објекта спратности По+П+3+М, са 10 стамбених јединица и помоћни објекат са 6 гаражних боксова на катастарским парцелама бр. 3417 и 3416 КО Панчево (адреса: Бранка Радичевића 54А). Сва документа можете пронаћи овде.

3. Изградња стамбено-пословног објекта - Милоша Требињца 114

Планира се изградња стамбеног објекта спратности По+Пр+3+Пк (Пс) на катастарској парцели бр. 6595 КО Панчево (адреса: Милоша Требињца 114). Сва документа можете пронаћи овде.

Изглед будућег објекта
4. Јавни увид - Нацрт Измена и допуна Плана детаљне регулације насеља „Тесла“ Панчево

Излаже се на јавни увид Нацрт Измена и допуна Плана детаљне регулације насеља „Тесла“ Панчево. Јавни увид Плана, одржаће се у трајању од 30 дана и то почев од 3.7.2020. године. Сва документа можете пронаћи овде.

Планирана намена
5. Јавни увид - Нацрт Плана детаљне регулације за изградњу складишта за привремено одлагање опасног отпада у оквиру комплекса НИС „Рафинерија нафте Панчево“ у Панчеву

Излаже се на јавни увид Нацрт Плана детаљне регулације за изградњу складишта за привремено одлагање опасног отпада на делу кат.парцеле бр.3576 КО Војловица, у оквиру комплекса НИС „Рафинерија нафте Панчево“ у Панчеву. Јавни увид Плана, одржаће се у трајању од 30 дана и то почев од 3.7.2020.године. Сва документа можете пронаћи овде.