Паметно Панчево – Транспарентност удружења

Овим правилником се уређује заштита података о личности особа које попуњавају формулар Удружења града Панчева (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe82HP0aHX2CSJWL3aib1KAE8tqsT8DgqH9K2ApCNRTOXxQRA/viewform) у складу са Законом и другим прописима у области заштите података о личности.

Циљ овог правилника је да се обезбеди правна сигурност и транспарентност у обради података о личности лица чији се подаци обрађују, као и да се утврди правни основ, сврха обраде, врсте података које се обрађују, права лица у погледу обраде података о личности, мере заштите података и друга питања од значаја.

Подаци о Руковаоцу података:

Удружење „Пансеј“
Зеленог рузмарина 23, Панчево
МБ: 28268564
kontakt@pansej.org.rs

Подаци о личности које Руковалац обрађује

Руковалац може обрађивати следеће податке о личности особа које су попуниле формулар:

  • име и презиме
  • е-пошта
  • телефон

Сврха обраде података

Руковалац може обрађивати податке о личности у сврху провере исправности послатих података о организацији за коју се попуњава формулар.

Начин прикупљања података

Руковалац прикупља податке о личности писаним путем – у електронском (попуњавањем Гугл форме или слањем е-поште) или писаном облику (слањем писма).

Уступање података и изношење података из Републике Србије

Руковалац је дужан да податке о личности уступи држаним органима и организацијама, у складу са законом прописаним овлашћењима и надлежностима тих органа и организација и њихових службених лица.

Сервер за е-пошту Руковаоца и Гуглов сервис за формулар се налазе ван територије Републике Србије, због чега се прикупљени подаци о личности износе ван територије Републике Србије. Удружење неће давати прикупљене податке трећим лицима.

Рокови чувања података

Подаци о личности ће бити сачувани најкасније до 31. децембра 2023. године, након чега ће бити обрисани.

Права лица у погледу заштите података о личности

Лица чији се подаци обрађују имају следећа права у складу са законом:

  • право на обавештење о обради и увид;
  • право на добијање копије;
  • права поводом извршеног увида;
  • право на преносивост;
  • право на повлачење сагласности;
  • право на притужбу Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.

Обавезе чланова Руковаоца

Чланови којима је дозвољен приступ подацима су дужни да поштују и штите податке о личности које обрађују.

Чланови смеју да обрађју само оне податке којима им је дозвољен приступ, у складу са задацима које обављају.

Контакт особа Руковаоца која је задужена за питања заштите података о личности:

Никола Ђорђевић
nikola.djordjevic@pansej.org.rs